Vedtægter

§ 1 Navn, Lokalområde og Hjemsted

Landsbylaugets navn er “Lokalråd Nybøl/Stenderup”.
Landsbylauget omfatter det geografiske område, der er afgrænset af Nybøl Skoledistrikt.
Landsbylaugets hjemsted er identisk med den til enhver tid valgte formands
adresse.

§ 2 Formål

Landsbylaugets formål er at være et forum
• hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet
• som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer
• som kan være talerør for lokalområdet, herunder enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og lokale aktivitsgrupper, i forhold til offentligheden (f.eks. kommune, region og stat).

§ 3 Medlemmer

Alle med adresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder,
institutioner og øvrige interessenter er “fødte” medlemmer.

§ 4 Kontingent

Der er ikke noget kontingent for medlemmerne i lauget. Landsbylauget modtager driftstilskud fra Sønderborg Kommune.

§ 5 Bestyrelsen

Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt
bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide,
foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Dog er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, når denne derved bliver på mindre end 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,
sekretær og kasserer.

Ved første ordinære generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer efter
lodtrækning. Ved de efterfølgende valg er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter
to år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen varetager landsbylaugets tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted med skriftlig angivelse af dagsorden. Der føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden og
referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er landsbylaugets øverste myndighed. Ordinær generalfor-
samling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved
opslag i dagspressen samt på laugets hjemmeside (www.nybølstenderup.dk)

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal
indkaldes når mindst 10% af landsbylaugets medlemmer skriftligt fremsætter krav
herom over for bestyrelsen med angivelse af grunden til indkaldelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger om ændringer i vedtægterne eller opløsning af lauget skal have mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at være vedtaget.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalfor-
samlingen, og af bestyrelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden
generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om laugets virksomhed. Endvidere fremlægges det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og to revisorer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Laugets fremtidige arbejde.
6. Forelæggelse af budget.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer samt suppleanter.
9. Eventuelt

§ 7 Tegning og hæftelse

Landsbylauget forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrel-
sesmedlem.
Der påhviler ikke landsbylaugets medlemmer og bestyrelse nogen personlig
hæftelse for de på lauget påhvilende forpligtelser.

§ 8 Regnskab og revision

Landsbylaugets regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling være revideret af to af
generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9 Ikrafttrædelse og revisionsfortegnelse

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag d. 22. februar
2007.

Herunder er vedtægterne tilgængelig som PDF-file.
Vedtægter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *